REGULAMIN KURSU KPP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY (KPP)
PROWADZONY PRZEZ GLOBAL-MED

Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem kursu KPP zawiera:

 1. Zasady organizowania kursu KPP.
 2. Zasady naboru kandydatów na kurs KPP.
 3. Prawa i obowiązki wykładowców prowadzących zajęcia.
 4. Prawa i obowiązki uczestnika kursu.
 5. Prawa i obowiązki kierownika kursu.
 6. Sposób sprawdzania wyników kształcenia.
 7. Postanowienia końcowe.
§1
Zasady organizowania kursów KPP
 1. Global-Med zwany dalej Organizatorem prowadzi kształcenie w formie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zwanego dalej Kursem KPP, na podstawie:
  1. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. – art. 12 ust. 2, oraz art. 13 ust. 2,3 (Dz. U. 2006 nr 191, poz. 1410), zwanej dalej Ustawą,
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. nr 60, poz. 408), zwanego dalej rozporządzeniem,
  3. Decyzji administracyjnej zatwierdzającej program kursu.
 2. Informacja o planowanych kursach zamieszczona jest na stronie internetowej www.global-med.eu.
 3. Organizator w pierwszym dniu kursu przekazuje uczestnikom kursu, zwanym dalej uczestnikami, informację dotyczącą:
  1. organizacji i przebiegu kursu,
  2. obowiązkowych zaliczeń modułów teoretycznych,
  3. sposobu przystąpienia i warunków zaliczenia egzaminu końcowego.
 4. Warsztaty prowadzone będą w specjalnie przygotowanych salach seminaryjnych i wykładowych.
 5. Każdy kurs kończy się egzaminem przeprowadzonym przez komisję egzaminacyjną, zwaną dalej komisją, w formie określonej rozporządzeniem.
 6. Organizator po zakończeniu kursu wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i w przypadku zdania egzaminu – zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika.
 7. Organizator wraz z kierownikiem merytorycznym kursu, zwanym dalej kierownikiem, zbierają opinie o kursie, a po ich analizie podejmują stosowne działania zmierzające do doskonalenia jakości kształcenia kursowego.
 8. Organizator prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń oraz przechowuje dokumentację z kursu przez okres 5 lat.
 9. Firma Global-Med zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, lub zmiany terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń. Zobowiązujemy się również poinformować zainteresowane osoby o kolejnym ustalonym terminie kursu.
§2
Zasady naboru kandydatów na kurs KPP
 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.global-med.eu.
 2. Organizator dokonuje kwalifikacji przyjęcia na kurs na podstawie zgłoszeń przesłanych drogą elektroniczną – decyduje data wpływu zgłoszenia do organizatora.
 3. O zakwalifikowaniu na kurs, datach zajęć oraz o jego warunkach, uczestnik zostaje poinformowany drogą elektroniczną.
§3
Prawa i obowiązki wykładowców prowadzących zajęcia
 1. Wykładowca ma obowiązek:
  1. Punktualnego rozpoczynania zajęć oraz wykorzystania czasu dydaktycznego zgodnie z rozkładem zajęć.
  2. Ustalania z kierownikiem i organizatorem wszelkich zmian w rozkładzie zajęć.
  3. Potwierdzenia zaliczenia zajęć w formie ustalonej z kierownikiem.
  4. Podawania wykazu literatury do modułu, który realizuje, przygotowania kserokopii trudno dostępnych materiałów i przekazywania informacji o aktualnych zmianach w przepisach prawnych.
  5. Czuwać nad bezpieczeństwem wykonywanych ćwiczeń, oraz dobierać je w sposób adekwatny do poziomu i możliwości uczestników.
 2. Wykładowca ma prawo do:
  1. Wprowadzenia innowacji do prowadzonych zajęć.
  2. Wyboru metod i form szkolenia.
  3. Zgłaszania do kierownika i organizatora wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu kursu.
§4
Prawa i obowiązki uczestnika kursu
 1. Uczestnik ma obowiązek:
  1. Uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych programem kursu,
  2. Potwierdzenia obecności podpisem na liście obecności,
  3. Zaliczenia modułów zgodnie z wymogami przedstawionymi przez organizatora oraz wykładowcę,
  4. Informowania kierownika o nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności – zaliczenia materiału w formie ustalonej przez wykładowcę,
  5. Przestrzegania ustalonego przez organizatora porządku organizacyjnego,
  6. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  7. Przestrzegania wszelkich wskazówek wykładowcy w celu uniknięcia sytuacji niebezpiecznych,
  8. Wykonywania ćwiczeń zgodnie z omówionymi zasadami bezpieczeństwa,
  9. Przestrzegania zakazu spożywania alkoholu na terenie objętym kursem.
 2. Uczestnik ma prawo do:
  1. Uzyskania informacji na temat organizacji i przebiegu kursu oraz umiejętności i uprawnień, jakie nabędzie po ukończeniu kursu.
  2. Zgłaszania uwag dotyczących treści i formy zajęć teoretycznych i praktycznych.
  3. Uzyskania od wykładowcy wykazu literatury wymaganej do zaliczenia programu kursu oraz kserokopii trudno dostępnych materiałów będących przedmiotem wykładów.
 3. Uczestnik oświadcza, że bierze udział w kursie dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec organizatora związanych z powstaniem i skutkami ewentualnego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 4. Uczestnik oświadcza, że jest całkowicie zdrowy i nie posiada przeciwwskazań do:
  1. wzięcia udziału w Kursie,
  2. udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  3. przystąpienia do egzaminu końcowego.
§5
Prawa i obowiązki kierownika kursu
 1. Kierownik ma obowiązek i prawo do:
  1. Ustalenia szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu,
  2. Odwołania zajęć w przyczyn losowych (np. zachorowanie wykładowcy),
  3. Przeprowadzenia i potwierdzenia stosownym zapisem końcowego zaliczenia w formie przewidzianej w programie kursu,
  4. Wprowadzenia innowacji do prowadzonego kursu.
 2. Kierownik kursu odpowiada za przeprowadzenie kontroli jakości kształcenia.
§6
Sposób sprawdzania wyników kształcenia
 1. Sprawdzanie osiągnięć uczestników dokonywane jest poprzez:
  1. Bieżącą ocenę w trakcie prowadzonego kursu,
  2. Przeprowadzenie egzaminu pisemnego, sprawdzianu praktycznego lub w innej formie przewidzianej w rozporządzeniu,
  3. Końcową ocenę po zakończeniu kursu.
§7
Postanowienia końcowe
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, decyzję podejmuje organizator po zapoznaniu się z informacją dotyczącą danego przypadku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji regulaminu.