KURS INSTRUKTORA PIERWSZEJ POMOCY

kurs instruktora pierwszej pomocy
kurs instruktora pierwszej pomocy
kurs instruktora pierwszej pomocy
kurs instruktora pierwszej pomocy
Więcej zdjęć znajdziesz na naszym Facebook'u.

Oferowany przez nas kurs instruktora pierwszej pomocy jest szkoleniem po którym będą mogli Państwo prowadzić zajęcia z zakresu Pierwszej Pomocy. Dwudniowy cykl szkoleniowy oparty został o wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zakończony egzaminem. Osoba która ukończyła kurs i zaliczyła egzamin otrzymuje kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Najczęściej w kursach biorą udział:

  • Nauczyciele przygotowywani do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
  • inspektorzy BHP, którzy uprowadzą okresowe kursy z zakresu pierwszej pomocy w ramach szkoleń BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r.169, poz. 1650 z późn. zm.)
  • Pozostałe osoby które chcą świadczyć usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy. Posiadamy opinie prawną o możliwości prowadzenia tego rodzaju szkolenia przez naszą firmę. Zapraszamy do kontaktu aby dowiedzieć się więcej.

Cel główny:

Zdobycie umiejętności oraz uprawnień do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

Cele szczegółowe:

Zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu udzielenia pierwszej pomocy poprzez zajęcia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne .

Samodzielne prezentowanie wiedzy, algorytmów i scenariuszy zdobytych podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

10 Głównych bloków tematycznych programu kursu instruktora pierwszej pomocy:

1.) Zasady organizowania szkoleń.

- organizacja szkoleń dla różnych grup zawodowych

- organizacja szkoleń dla dzieci i dorosłych

- organizacja szkoleń dopasowana do różnych liczebności grup

- organizacja szkoleń względem zasobów dydaktycznych

- organizacja szkoleń względem tematyki kursu

2.) Metodyka nauczania - techniki prezentacji.

- metody nauczania teoretycznego: wykład, pogadanka, dyskusja, opis, opowiadanie, wyjaśnienie
- metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, pokaz, ćwiczenie, instruktaż, inscenizacja

- metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja,
- metody oparte na obserwacji : pokaz
- metody oparte na praktycznej działalności uczniów - zajęcia praktyczne
- metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji

3.) Aspekty prawne pierwszej pomocy.

- odpowiedzialność karna za nieudzielenie pierwszej pomocy

- motywacja do udzielenia pierwszej pomocy

- przywileje "ratownika pierwszej pomocy"

4.) Elementy anatomii i fizjologii człowieka.

- zarys anatomii układu krążenia, oddechowego, układu kostno-stawowego

5.) Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.

- aktualnie obowiązujące standardy w dziedzinie pierwszej pomocy

6.) Stany zagrożenia życia u osób dorosłych.

- kontrola podstawowych funkcji życiowych
- ocena przytomności
- ocena oddechu
- wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (dorosły, dziecko, niemowlę)
- defibrylacja z użyciem defibrylatora AED:
- strona techniczna urządzenia
- wskazania i przeciwwskazania
- nauka bezpiecznej defibrylacji
- pozycje ułożeniowe w stanach zagrożenia życia
- pozycja boczna bezpieczna
- pozycje przy chorobach przewlekłych

- zadławienia - ciało obce w drogach oddechowych

7.) Stany zagrożenia życia u dzieci i niemowląt.

- Kontrola podstawowych funkcji życiowych
- ocena przytomności
- ocena oddechu
- wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
- defibrylacja z użyciem defibrylatora AED:
- strona techniczna urządzenia
- wskazania i przeciwwskazania
- nauka bezpiecznej defibrylacji
- pozycje ułożeniowe w stanach zagrożenia życia (teoria i praktyka)
- pozycja boczna bezpieczna
- pozycje przy chorobach przewlekłych

- zadławienia - ciało obce w drogach oddechowych

8.) Pierwsza pomoc w urazach.

Postępowanie w urazach wielonarządowych: krwawienia, krwotoki, złamana otwarte i zamknięte, amputacje, oparzenia, wytrzewienia, urazy kręgosłupa, klatki piersiowej

9.) System Powiadamiana Ratunkowego w Polsce i Europie.

- Powiadomienie służb ratowniczych

- numery ratunkowe
- rozmowa z dyspozytorem

10.) Choroby cywilizacyjne.

- nagłe zachorowania: padaczka, cukrzyca, astma, zawał serca, udar

EGZAMIN

Szkolenie kończy się Egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez kierownika merytorycznego szkolenia.

Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą :

1) resuscytacji krążeniowo-oddechowej

2) dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach pierwszej pomocy.

Kurs stacjonarny 1200 zł brutto od osoby.

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY

W cenie kursu jest wliczony:

  • egzamin
  • materiały szkoleniowe
  • każdy uczestnik kursu podlega rocznej opiece i wsparciu w organizowaniu i prowadzeniu działalności szkoleniowej. Udostępniamy bazę dydaktyczną, asortyment szkoleniowy, wsparcie oraz kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji.
INFORMACJE DODATKOWE:

Istnieje możliwość odbycia kursu indywidualnego, nawet dla jednej osoby. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły.

Po odbyciu kursu nie jest wymagane odbycie stażu.

Certyfikat ważny jest na okres 5 lat.

Zalecanym uzupełnieniem szkolenia jest kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy po którym uzyskasz tytuł RATOWNIKA w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (zapytaj o dodatkowy rabat).

Dla najlepszych przewidzieliśmy oferty pracy i współpracy przy realizacjach kursów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

UWAGA:

Nasza firma jest uprawnioną placówką kształcenia posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.06.00073/2021

Zapraszamy!

ZOSTAŃ INSTRUKTOREM PIERWSZEJ POMOCY JUŻ DZIŚ!

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE